Interviu cu specialiștii din raionul Orhei: „Pentru a preveni atragerea copilului în comiterea diverselor infracțiuni, este foarte importantă implicarea părintelui”

În interviul de mai jos, specialiștii grupului de lucru din raionul Orhei, dna Cupcea Veronica, șef Judecătoria Orhei și dna Pumnea Daniela, mediator, psiholog, Serviciul Asistență Psihopedagogică, au vorbit despre rolul și importanța proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, dar și despre alte aspecte ale comportamentului deviant în rândul copiilor.

Interviu cu Pumnea Daniela, mediator, psiholog, Serviciul Asistență Psihopedagogică

Vă rugăm să ne vorbiți despre rolul SAP în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”?
SAP sau mai bine zis specialistul (psiholog) din cadrul SAP este solicitat de către organele de drept sau DASPF, pentru a acorda asistență psihologică și suport copilului în incluziunea școlară, implicarea în programe de remediere comportamentală (stabilirea unui orar de frecventare a lecțiilor, adaptarea și relaționarea cu colegii și semenii).

Sunteți psiholog și mediator de profesie. Cum credeți, cât de importantă este medierea cauzelor cu implicarea copiilor aflați în conflict cu legea?
Cred că medierea cazurilor cu implicarea minorilor este foarte importantă atât pentru copil, cât și pentru celelalte persoane implicate, se economisește timp, sănătate și recidivă din partea copilului. Dacă ținem cont că multe infracțiuni au loc din neștiință sau din cauza vulnerabilității pre(adolescentului), faptul că copiii necesită o abordare diferită decât adulții, atunci, anume prin mediere putem da copilului o a doua șansă și din propria experiență mulți dintre ei conștientizează că nu e bine ce au făcut și împăcarea le oferă posibilitatea să se simtă mult mai bine și mai în siguranță.

Aveți cazuri de mediere cu implicarea minorilor?
Cu părere de rău am avut doar un singur caz (în anul 2015), copiii nu sunt referiți spre mediere.

De ce unii copii au un comportament deviant? Care ar fi cauzele?
Cauzele sunt foarte diverse, dar prioritar rămâne totuși faptul că copiii nu sunt supravegheați suficient de către părinți, implicarea redusă a copilului în activități extrașcolare, modelul pozitiv din stradă și sărăcia (unii o fac din cauza că nu au ce mânca), nemaivorbind de acoperirea celorlalte necesități.

Cum credeți, fenomenul delicvenței juvenile poate fi diminuat? Dacă da, prin ce metode?
Numărul copiilor în conflict cu legea s-a micșorat, cel puțin la noi în raion, dar cred că e posibil acest lucru, prin diseminarea informațiilor și prin localități rurale, prin organizarea diferitor sesiuni de informare și prin discuții individuale și de grup cu copiii din grupul de risc, anume la acest subiect, consiliere psihologică la necesitate.

Interviu cu Veronica Cupcea, șef Judecătoria Orhei

La rândul său, Veronica Cupcea, ne-a vorbit despre rolul justiției în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”.
Prevenirea delincvenţei juvenile şi consolidarea mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, reprezintă un obiectiv de importanță majoră în sistemul de justiţie penală, ca parte componentă a măsurilor adresate copiilor aflaţi în situaţie de risc și a celor în conflict cu legea.
Una dintre obiectivele esențiale ale justiției constituie examinarea cauzelor, astfel ca fiecare copil să se simte protejat şi în siguranţă indiferent de statutul său procesual (victimă, martor sau acuzat) oferindu-i-se servicii de calitate special adaptate la necesităţile sale. Sistemul de Justiţie pentru copii caută să asigure bunăstarea minorilor şi face în aşa fel încât reacţia faţă de copii în conflict cu legea, se fie întodeauna corespunzătoare circumstanţelor faptei comise şi gradului de dezvoltarea a persoanei care a comis-o.
În conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova, copii pot fi atraşi la răspundere penală dacă au împlinit vârsta de 16 ani, iar copii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani pot fi atraşi la răspundere numai pentru săvârşirea unui anumit cerc restrîns de infracţiuni.
Procedura penală este asigurată astfel încât să protejeze cât mai bine interesele minorului participant în proces (martor, inculpat sau parte vătămată) şi se va desfăşura într-un climat de înţelegere. Indiferent de faptul dacă copilul implicat în sistemul de justiţie este în conflict cu legea, martor sau victimă a infracţiunii, el trebuie tratat cu demnitate, grijă, sensibilitate, echitate şi respect în cadrul oricărei proceduri sau caz, cu o atenţie deosebită pentru situaţia lui personală, bunăstarea şi necesităţile specifice, şi cu un respect deplin pentru integritatea sa fizică şi psihologică.

Cât de importantă este dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea minorilor?
Dejudiciarizarea procesului penal în privinţa unui copil minor presupune aplicarea unor proceduri extrajudiciare, având drept scop promovarea alternativelor la examinarea cauzelor în care sunt implicați minori, alta decât instanța de judecată.
Un rol prioritar în procesul de dejudiciarizare a cauzelor penale o constituie instituția de mediere penală. Medierea are efecte mai pronunţate dacă se utilizează în faze incipiente ale procesului, evitând astfel efectul psihologic negativ care îl lasă acestea asupra persoanelor, îndeosebi asupra copiilor.

Infracționalitatea în rândul minorilor în raionul Orhei este în creștere sau descreștere? Care ar fi cauza?
Cu regret, infracționalitatea în rândul minorilor în raionul Orhei, este determinată de implicarea din ce în ce mai mare a minorilor în comiterea infracțiunilor. Astfel, reieșind din datele statistice privind examinarea cauzelor penale în care sunt implicați minorii, în anul 2014, în cadrul Judecătoriei Orhei au fost examinate 7 cauze penale, în anul 2015 - au fost examinate 19 cauze penale, iar în anul 2016 numărul cauzelor penale în care au fost implicați minorii s-a ridicat la 21 dosare.
Consider că principalii factori care contribuie la apariția si dezvoltarea fenomenului delincvenței în rândul minorilor sunt: lipsa de repere a minorilor, lipsa de comunicare, lipsa de respect pentru principiile etice și morale și de evidențiere a unor modele adecvate în cadrul familiei din care provin, din cauza absenței frecvente a părinților, care se află peste hotare, netransmiterea de către sistemele educaționale a valorilor etice si sociale, precum și sărăcia, șomajul, excluderea socială și rasismul. De asemenea, alți factori determinanți în adoptarea de către minori a unei conduite necorespunzătoare cu normele legale și de conviețuire socială, sunt tendința pronunțată spre mimetism pe care o au tinerii în procesul de formare a personalității lor, tulburările de personalitate asociate cu consumul de alcool și droguri și prezentarea de către mijloacele de informare în masă și a paginilor de internet a unor modele de violență excesivă si nejustifică, care conduc la violență din partea tinerilor.
Delicvența juvenilă apare în mod deosebit în familiile care se confruntă cu probleme economice și sociale sau în care părinții sunt plecați peste hotare, lasând copiii în grija terților persoane.

Ce ar trebui să cunoască minorii despre pericolele la care pot fi supuși în cazul comiterii unor infracțiuni?
În cazul comiterii unei infracțiuni, minorul urmează să conștientizeze pasibilitatea acestuia de atragere la răspundere penală.
De exemplu, pentru săvârşirea unei infracțiuni uşoare sau mai puțin grave, minorului i se aplică pedeapsa numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea acestuia.
Amenda poate fi aplicată minorului în cazul în care acesta are posibilitate reală de a o achita din surse proprii, astfel ca minorul să conştientizeze esența pedepsei pentru ca aceasta să-şi atingă scopul. Munca neremunerată în folosul comunității, se va aplica doar cu acordul minorilor şi doar în privința celor care au atins vârsta de 16 ani.
Aplicarea pedepsei cu închisoare unui minor trebuie să fie ultima soluție a instanței şi doar în cazul în care o altă pedeapsă nu va atinge scopul acesteia. Termenul închisorii se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvîrșită, reduse la jumătate.

Ce acțiuni trebuie de elaborat pentru a preveni fenomenul delincvenței juvenile?
Perioada adolescenței este una dificilă și se manifestă prin schimbări bruște ale dispoziției, care pot duce la conflicte în exterior, inclusiv și cu părinții. Anume în această perioadă tinerii încearcă să-și găsească refugiu în altă parte și pot fi atrași ușor în grupuri dubioase.
Pentru a preveni atragerea copilului în comiterea diverselor infracțiuni, este foarte importantă implicarea părintelui. De aceea, o comunicare eficientă a părintelui cu copilul îl poate proteja de la multe tentații, ce implică comiterea unor fapte antisociale sau chiar penale.
Un rol semnificativ îi revine familiei în lupta împotriva delincvenței juvenile, fapt pentru care, statul trebuie să asigure îndeplinirea corectă a atribuțiilor autorităților de stat, în vederea susținerii adecvate a părinților.
Autoritatea tutelară constituie principalul furnizor de servicii sociale, având responsabilitatea dezvoltării şi diversificării prioritare a serviciilor de asistenţă şi îngrijire comunitară, care să permită menţinerea copilului în propriul mediu de viaţă, în familie şi în comunitate.
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, instituțiile educaționale urmează să informeze organele de poliție doar atunci când constată situații de neîndeplinire a obligațiilor părintești care au avut drept consecință abandon școlar, cerșetorie, vagabondaj, consum de droguri sau bături alcoolice și alte devianțe grave de comportament al minorilor. Conflictele minore care nu au dus la consecințe grave urmează a fi soluționate de către instituția școlară, prin analiza circumstanțelor care au dus la apariția acestora și acordarea susținerii psihologice a minorului în conflict cu legea.
Interviu cu specialiștii din raionul Orhei: „Pentru a preveni atragerea copilului în comiterea diverselor infracțiuni, este foarte importantă implicarea părintelui”