IRP contractează 2 Experţi pentru elaborarea recomandărilor metodice privind asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale

IRP contractează 2 Experţi pentru elaborarea recomandărilor metodice privind asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale
IRP contractează 2 Experţi pentru elaborarea recomandărilor metodice privind asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale.

Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).

Dreptul de a nu fi supus torturii este ferm stabilit de legislația internațională și națională a R.M. Declarația universală a Drepturilor Omului, Convenția internațională a Drepturilor Civile și Politice, Convenția împotriva Torturii și altor rele tratamente crude, inumane și/sau degradante sau pedepse, Constituția R.M.(art. 24), interzic în mod expres aplicarea torturii și altor rele tratamente. Ținând cont de vulnerabilitatea persoanelor cu dizabilități mintale, statul garantează asistența juridică a unui avocat în cazul când acesta intră în contact cu justiția. Aceasta este cazul asistenței juridice garantate de stat prestate obligator în condițiile Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat (art. 19, alin. (1) lit. d)) și Codului de procedură civilă (art. 77).

În acest context, Institutul de Reforme Penale îşi propune ca obiectiv de a consolida capacităţiile avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale, prin elaborarea recomandărilor metodice privind asistența juridică calificată.

În special, ca urmare a activităților de litigare strategică în baza a 4 cazuri-pilot cu privire la asistența juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mintale, victime ale torturii și rele-tratamente, vor fi elaborate un set de recomandări medodologice privind asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale. Recomandările vor fi propuse spre adoptare către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS).

Recomandările metodice vor viza în detaliu specificul asistenței juridice a victimilor torturii, femei și barbați vulnerabili cu dizabilitățti psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice. Astfel, recomandările vor cuprinde aspectele: rolul avocatului în dosarul de bază (oferindu-se detalii cu privire la dosarele ce implică persoanele cu dizabilități și dosarul de tortură sau rele tratamente); interacțiunea cu beneficiarul, persoana cu dizabilitate mentală, victimă a actelor de tortură și rele tratamente; elementele de documentare a cazului și de formulare a strategiei de apărare etc. Totodată, se va aborda subiectul privind valorificarea remediilor naționale a încălcării drepturile victimelor torturii precum și modalitatea/căile de depunere a actelor și cererilor la instituțiile internaționale (Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Comitetul pentru Drepturile Omului (HRC), Comitetul Împotriva Torturii (CAT). Un aspect important îl va prezenta deopotrivă și acțiunile în cauza individuală și de litigare strategică, planul de implementare, reprezentarea intereselor, implicarea altor actori comunitari și din sectorul justiției, implicarea altor instituții de protecție a drepturilor omului. Accentul prioritar,la elaborarea recomandărilor, va fi pus pe situația femeilor sau minorităților naționale, etnice, lingvistice sau religioase cu dizabilităţi mintale.

Context:
- Participarea, împreună cu un al 3 expert, la elaborarea recomandărilor metodice destintate avocaţilor, privind asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale;
- Perioada contractării serviciilor: 18 mai 2015 – 6 iulie 2015. Contract de prestări servicii;
- Numărul zilelor de implicare la elaborarea recomandărilor, pentru fiecare expert – 12 zile.
- Limba în care va fi elaborate recomandările - Limba română.

Cerinţe pentru candidaţi:
- Studii universitare în domeniul dreptului;
- Minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniul Drepturilor Omului,
- Cunoștințe despre activitatea, structura şi procedurile instituţilor naţionale şi internaţionale specializate în depistarea, raportarea şi prevenirea torturii şi a altor rele tratamente;
- Cunoştinţe despre practicile naţionale şi internaţionale în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi a altor rele tratamente.

Dosarul de participare a candidatului, va conține:
- CV-ul participantului;
- Scrisoarea de intenție (până la 300 cuvinte), în care va fi reflectat interesul persoanei în domeniul elaborării de recomandări metodice destintate avocaţilor, privind - asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mintale.

Persoanele de gen feminin sînt încurajate să aplice.

Persoanele interesate pot expedia dosarele complete la adresa de e-mail: info@irp.md pînă la data de 11 mai 2015, ora 18.00, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului pînă la data de 18 mai 2015.

Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, Director de Proiect,
tel: 022 925 171, e-mail: cpanico@irp.md