Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative

I. Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitor, 1995, nr. 58, art. 41), cu modificările ulterioare,

1. La art. 13, al. (2) cuvântul „administrativă” urmează a fi substituit cu cuvântul „contravenţională.

2. La art. 22, se propune suplinirea cu 2 alineate noi. Totodată, al. (4) propoziţia „În cazuri excepţionale şi doar în condiţiile situaţiei economico-financiare precare a statului, Parlamentul poate revizui suma mijloacelor bugetare alocate pentru activitatea Curţii Supreme de Justiţie.” crează premize/temei legal pentru eventuale presiuni asupra Curţii Supreme de Justiţie.

3. La art. 27, al. (1) litera h) va avea următorul cuprins:

4. „h) la începutul fiecărui an, numeşte unul dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie. În caz de lipsă motivată a judecătorului de instrucţie sau în caz de admitere a cererii de recuzare a acestuia, numeşte un judecător din rândul judecătorilor instanţei pentru a exercita atribuţiile lui;”. Astfel se va reglementa şi soluţia în caz de absenţă sau recuzare a judecătorului de instrucţie.

5. La art. 27, al. (2) va avea următorul cuprins:

6. „Funcţiile preşedintelui judecătoriei sînt exercitate în absenţa sa de către de către unul dintre vicepreşedinţi, numit de acesta. În cazul în care preşedintele nu a desemnat vicepreşedintele care va exercita funcţiile lui în absenţa sa, acestea sunt exercitate de către vicepreşedintele instanţei judecătoreşti cu cea mai mare vechime în muncă în instanţa respectivă”.

7. La art. 28, al. (1) litera b) va avea următorul cuprins: „în cazul absenţei preşedintelui judecătoriei exercită, în condiţiile legii, funcţiile acestuia;”

8. La art. 37, al. (2) sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” urmează a fi substituită cu sintagma „Codului contravenţional”.

II. Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare,

1. La art. 6, al. (1) condiţia de „licenţiat în drept” urmează a fi coroborată actelor normative în domeniul educaţional;

2. La art. 6, al. (4), termenul de valabilitate a rezultatului examenului pare a fi redus. Se propune stabilirea unui termen de 3 ani, acesta fiind racordat cu prevederile art. 18 din Legea privind INJ.

3. La art. 8, alineatul (4) urmează a prevedea toate funcţiile elective.

4. La art. 19, al. (6) cuvântul „administrative” urmează a fi substrituit cu cuvântul „contravenţionale”, iar cuvântul „administrativă” urmează a fi exclus.

III. Legea nr.947-XII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003, nr.186-188, art.752), cu modificările ulterioare,

1. La art. 21, noua redacţie propusă, alin (5) va avea următorul conţinut:

„În caz de casare a hotărîrii colegiului disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o nouă hotărîre motivată prin care, după caz, poate aplica judecătorului o altă sancţiune disciplinară în condiţiile legii.”O asemenea prevedere ar contribui la excluderea situaţiilor ipotetice de modificare nemotivată a hotărârilor colegiului disciplinar.

2. La art. 25, sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu sintagama “Curtea Supremă de Justiţie”.

IV. Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 196-199, art. 764), cu modificările şi completările ulterioare,

1. La art. 16, se suplineşte cu lit. a1) cu următorul conţinut :

„judecă contestaţiile împotriva hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii”. Astfel, se va exclude situaţia în care o hotărâre adoptată de către CSM (inclusiv cu participarea a 5 judecători) este casată de către un număr numeric inferior de judecători ai Curţii de Apel Chişinău.

2. La art. 3, al. (6) va avea următorul conţinut: “Treii membri ai colegiului disciplinar din numărul profesorilor titulari sînt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, iar doi – de ministrul justiţiei”.

V. Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102–105, art.484), cu modificările ulterioare,

1. Comentariu general: din textul legii este exclusă competenţa INJ de formare a executorilor judecătoreşti. Este de menţionat că, odată cu reformarea sistemuui de executare, executarea civilă a devenit privată, iar punerea în executare a hotărârilor judecătăreşti cu caracter penal non-privative de libertate este, în mare parte, în sarcina organelor de probaţiune. Astfel, prin excluderea acestei competenţe din legea privind INJ, sistemul de probaţiune rămâne înafara posibilităţii de a oferi/asigura consiilerilor de probaţiune cursuri de instruire iniţială şi continuă din contul resurselor bugetare. Propunere: substituirea în textul legii a termenului „executor judecătoresc” cu „consilier de probaţiune”, după caz.

Victor ZAHARIA,
Director IRP