A fost publicat Regulamentul activitatii Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in detentie

H O T A R I R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor, nr. 286 din 13.04.2009 Monitorul Oficial nr.78-79/337 din 21.04.2009

* * *
In vederea executarii alin.(1) al articolului 7 din Legea nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.826), Guvernul HOTARASTE:
Se aproba Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (se anexeaza).

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANII

Contrasemneaza: Ministrul justitiei Vitalie Pirlog

Chisinau, 13 aprilie 2009. Nr.286.

Aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.286 din 13 aprilie 2009

REGULAMENT
cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii
drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (in continuare – Regulament) reglementeaza modul de organizare a Comisiei, procedura de formare si modul de functionare a acesteia.
2. In sensul prezentului Regulament, notiunile utilizate semnifica urmatoarele:
monitorizare – totalitatea actiunilor directionate spre verificarea, supravegherea, evaluarea si informarea publicului despre conditiile de detentie si modul de tratare a detinutilor in institutia care asigura detentia persoanelor;
interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru persoanele apropiate de catre membrul Comisiei de monitorizare a respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor (in continuare – Comisia de monitorizare), ca urmare a indeplinirii atributiilor sale.
3. Comisia de monitorizare este un organ permanent, fara statut de persoana juridica, instituit in fiecare unitate administrativ-teritoriala de nivelul al doilea unde exista institutii care asigura detentia persoanelor.
4. Comisia de monitorizare functioneaza in temeiul Legii nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectarii drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor, precum si al prezentului Regulament.
5. In activitatea sa, Comisia de monitorizare se calauzeste de principiile voluntariatului, independentei, egalitatii, legalitatii si umanismului.

Capitolul II
DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMISIEI DE MONITORIZARE
6. Comisia de monitorizare are urmatoarele drepturi:
a) sa evalueze conditiile de detentie a detinutilor si tratamentul aplicat acestora;
b) sa aiba acces nelimitat in orice sector al institutiei care asigura detentia persoanelor, cu exceptia obiectivelor de paza;
c) sa solicite de la administratia locului de detentie, precum si de la autoritatile administratiei publice, toate informatiile pe care le considera necesare pentru monitorizare, cu exceptia informatiilor ce constituie secret de stat;
d) sa discute cu detinutii;
e) sa sesizeze si sa faca demersuri catre autoritatile statului in vederea realizarii sarcinilor de monitorizare privind respectarea drepturilor omului in institutia care asigura detentia persoanelor;
f) sa primeasca si sa examineze plingeri privind respectarea drepturilor omului in institutia care asigura detentia persoanelor, atit din partea detinutilor si a rudelor acestora, cit si din partea altor persoane fizice sau juridice;
g) la solicitarea instantei de judecata sau a administratiei institutiei care asigura detentia persoanelor sa-si prezinte opiniile privind posibilitatea liberarii conditionate inainte de termen a detinutului, inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda, liberarea de pedeapsa a minorilor, liberarea de pedeapsa datorita schimbarii situatiei, liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave, aplicarea actului de amnistie, precum si, la solicitarea Presedintelui Republicii Moldova, privind posibilitatea aplicarii actului de gratiere.
7. Comisia de monitorizare are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice si sa supravegheze conditiile de detentie si modul de tratare a detinutilor in institutia care asigura detentia persoanelor;
b) sa aprobe planurile sale anuale de activitate;
c) sa planifice si sa aprobe trimestrial programul vizitelor (programul de monitorizare);
d) sa aprobe componenta grupurilor de monitorizare;
e) sa aprobe rapoartele asupra faptelor constatate in cadrul vizitelor, prezentindu-le administratiei institutiei care asigura detentia persoanelor, iar in caz de necesitate – organului ierarhic superior al institutiei vizitate, precum si Centrului pentru Drepturile Omului si organelor procuraturii;
f) sa aprobe raportul anual generalizat, pe care urmeaza sa-l prezinte Centrului pentru Drepturile Omului si organului ierarhic superior al institutiilor inspectate;
g) sa prezinte rapoartele sale si raspunsurile autoritatilor vizate organismelor internationale autorizate sa verifice institutiile care asigura detentia persoanelor, in conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte;
h) sa respecte integritatea informatiei primite in cadrul exercitarii atributiilor, precum si a confidentialitatii informatiei privind identitatea persoanelor care au furnizat-o;
i) sa colaboreze cu mijloacele de informare in masa, precum si cu asociatiile obstesti care activeaza in domeniul protectiei drepturilor omului atit in tara, cit si peste hotare.

Capitolul III
PROCEDURA DE FORMARE A COMISIEI DE MONITORIZARE
8. Consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea intocmeste si expediaza scrisori recomandate tuturor asociatiilor obstesti din unitatea administrativ-teritoriala respectiva privind inaintarea reprezentantilor societatii civile pentru examinarea posibilitatii de includere a acestora in componenta Comisiei de monitorizare.
9. Interpelarile consiliului local corespunzator se examineaza de catre asociatiile obstesti in cadrul adunarii generale a acestora (cu consemnarea deciziilor luate in procesul-verbal respectiv) in termen de 30 de zile din momentul receptionarii lor.
10. La scrisorile in care vor fi incluse propunerile motivate ale asociatiilor obstesti, conforme cerintelor prevazute de alin.(3) art.3 al Legii nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008, se anexeaza acordul scris al candidatilor privind acceptarea calitatii de membru al Comisiei de monitorizare, curriculum vitae (CV-ul) al acestora, precum si alte informatii relevante.
11. In cazul in care asociatiile obstesti nu inainteaza candidaturi pentru calitatea de membru al Comisiei de monitorizare, acestea sint propuse de catre consiliul local corespunzator, dupa consultarea scrisa a Centrului pentru Drepturile Omului. In acest caz, de regula, sint propuse, in calitate de membri ai Comisiei de monitorizare, persoane care au experienta in domeniul jurisprudentei, psihologiei, medicinei. In componenta Comisiei de monitorizare pot fi incluse si alte persoane.
12. Comisia de monitorizare este compusa din 7 membri.
13. Consiliul local aproba componenta nominala a Comisiei de monitorizare in termen de cel mult 15 zile din momentul prezentarii propunerilor de catre asociatiile obstesti sau coordonarii candidaturilor cu Centrul pentru Drepturile Omului, cu eliberarea legitimatiilor ce confirma calitatea de membru al Comisiei de monitorizare.

Capitolul IV
MODUL DE FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE
14. Comisia de monitorizare isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor si prin intermediul grupurilor de monitorizare.
15. Prima sedinta a Comisiei de monitorizare se convoaca de catre consiliul local in termen de 5 zile dupa aprobarea componentei acesteia.
16. Membrii Comisiei de monitorizare aleg presedintele si vicepresedintele cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii acesteia. De asemenea, fiecare membru al Comisiei de monitorizare prezinta o declaratie scrisa, care trebuie sa contina informatii ample privind identitatea, domiciliul si starea lui civila.
17. Presedintele Comisiei de monitorizare numeste unul din membri, responsabil pentru asigurarea activitatii de secretariat al acesteia.
18. Responsabil pentru activitatea Comisiei de monitorizare este presedintele acesteia, care exercita urmatoarele atributii:
a) reprezinta Comisia de monitorizare in relatiile cu persoanele fizice si juridice;
b) elaboreaza si propune agenda de lucru pentru sedintele Comisiei de monitorizare;
c) convoaca si prezideaza sedintele Comisiei de monitorizare;
d) semneaza si elibereaza mandate pentru vizita membrilor grupului de monitorizare;
e) organizeaza si asigura buna activitate a grupurilor de monitorizare;
f) coordoneaza programul vizitelor de monitorizare cu organul ierarhic superior al institutiei care urmeaza a fi monitorizata;
g) semneaza deciziile Comisiei de monitorizare privind aprobarea rapoartelor intocmite in baza vizitelor de monitorizare;
h) intocmeste devizul de cheltuieli aferente activitatii anuale a Comisiei de monitorizare si asigura expedierea acestuia spre aprobare Ministerului Finantelor;
i) inainteaza autoritatilor administratiei publice locale demersuri pentru punerea la dispozitia Comisiei de monitorizare a localurilor pentru desfasurarea sedintelor.
19. In absenta presedintelui Comisiei de monitorizare, atributiile acestuia sint exercitate de vicepresedinte.
20. Persoana, desemnata conform punctului 17 al prezentului Regulament, exercita urmatoarele atributii:
a) organizeaza si asigura buna desfasurare a sedintelor Comisiei de monitorizare;
b) intocmeste procesele-verbale ale sedintelor;
c) inregistreaza corespondenta Comisiei de monitorizare;
d) inregistreaza mandatele eliberate membrilor grupului de monitorizare;
e) asigura evidenta si pastrarea corespunzatoare a dosarelor de monitorizare;
f) elaboreaza si asigura publicarea rapoartelor despre activitatea Comisiei de monitorizare pe pagina web si in mass-media.
21. Comisia de monitorizare se convoaca in sedinte cel putin o data pe luna.
22. Sedintele sint deliberative daca la ele participa majoritatea membrilor Comisiei de monitorizare.
23. Sedintele Comisiei de monitorizare pot fi publice sau inchise. Sedintele inchise au loc doar in cazul necesitatii de a preveni divulgarea datelor cu caracter personal, a unor informatii care se refera la viata privata, vizeaza onoarea, demnitatea ori in virtutea altor circumstante care ar putea prejudicia interesele persoanelor aflate in detentie, ordinea publica sau moralitatea, precum si a altor informatii a caror divulgare este interzisa prin lege.
24. In termen de 7 zile lucratoare din data cind a avut loc sedinta, persoana desemnata conform punctului 17 al prezentului Regulament intocmeste procesul-verbal.
25. Procesul-verbal al sedintei Comisiei de monitorizare contine:
a) ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii sedintei Comisiei de monitorizare;
b) date despre persoanele care participa, despre membrii care lipsesc si despre persoanele invitate, dar care nu s-au prezentat la sedinta Comisiei de monitorizare;
c) discursurile persoanelor care participa la sedinte;
d) deciziile aprobate de Comisia de monitorizare;
e) opiniile separate ale membrilor Comisiei de monitorizare;
f) alta informatie relevanta.
26. Procesul-verbal al sedintei Comisiei de monitorizare se semneaza de presedintele sedintei si persoana care l-a intocmit si se inregistreaza in ordinea cronologica pentru un an calendaristic.
27. Membrii Comisiei de monitorizare isi exercita atributiile in baza de voluntariat, fara acordarea unei remunerari.
28. Vizitele in institutiile care asigura detentia persoanelor se efectueaza de catre grupele de monitorizare, conform programului de monitorizare, aprobat de catre Comisia de monitorizare.
29. In timpul monitorizarii nu se admit interventii ale membrilor grupului de monitorizare in activitatea institutiilor care asigura detentia persoanelor, in activitatea operativa de investigatii, in activitatea de urmarire penala, precum si in procedura contraventionala sau disciplinara desfasurata in privinta persoanelor care activeaza in aceste institutii.
30. In cadrul grupurilor de monitorizare, membrii acestora sint in drept:
a) sa aiba acces liber in toate institutiile care asigura detentia persoanelor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si in orice sector sau incapere a acestora, in perioada programului zilnic de activitate al institutiei respective;
b) sa aiba acces nelimitat la orice informatie privind tratamentul si conditiile de detentie ale persoanelor private de libertate;
c) sa primeasca informatii de la persoanele cu functii de raspundere ale institutiilor vizitate asupra chestiunilor ce urmeaza a fi elucidate in procesul vizitei;
d) sa aiba intrevederi nelimitate si convorbiri personale, fara martori, cu orice persoana care, in opinia sa, ar putea oferi informatiile necesare;
e) sa sesizeze organele competente in caz de depistare in cadrul vizitelor de monitorizare a incalcarilor drepturilor omului in institutiile care asigura detentia persoanelor.
31. Membrii grupurilor de monitorizare sint obligati:
a) sa fie corecti si amabili in relatiile cu angajatii institutiilor de detentie vizitate, cu persoanele detinute in aceste institutii, precum si cu alte persoane;
b) sa nu divulge informatiile confidentiale, precum si datele cu caracter personal, care le-au fost comunicate in cadrul exercitarii atributiilor, decit cu consimtamintul persoanei la care acestea se refera;
c) sa elaboreze programul de monitorizare pentru fiecare vizita;
d) sa intocmeasca rapoarte privind respectarea drepturilor omului in institutiile vizitate care asigura detentia persoanelor si sa le prezinte Comisiei de monitorizare pentru aprobare;
e) sa se abtina de la orice actiuni ilegale care pot conduce la destabilizarea situatiei in penitenciar.
32. Pentru fiecare vizita de monitorizare, membrii grupului de monitorizare vor depune o declaratie pe numele presedintelui Comisiei de monitorizare privind inexistenta vreunei incompatibilitati, fapt ce se va nota in mandatul de monitorizare, declaratiile urmind a fi pastrate in dosarele de monitorizare corespunzatoare.
33. Accesul Comisiei de monitorizare sau al membrilor grupului de monitorizare in institutiile care asigura detentia persoanelor se efectueaza in modul si in conditiile prevazute de lege.
34. In cazurile prevazute de lege, precum si in cazurile in care se constata ca membrii grupului de monitorizare au interese personale in cadrul vizitei, sau in institutia care asigura detentia persoanelor vizitata se detin persoane cu care se afla in relatii de afinitate sau de rudenie pina la gradul al patrulea inclusiv, administratia locului de detentie poate refuza, printr-o dispozitie motivata, accesul membrului Comisiei de monitorizare in institutia care asigura detentia.
35. Raportul generalizat se intocmeste de catre Comisia de monitorizare, anual, pina la 20 ianuarie.