Ghid privind acordarea asistenței juridice primare de către viitorii juriști

Asigurarea accesului la justiție este un principiu definitoriu al statului de drept. Asistența juridică efectivă constituie un element de bază al accesului la justiție și statul are obligația de a garanta asistență juridică persoanelor vulnerabile, inclusiv celor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a-și angaja un avocat. Accesul la lege, la protecția oferită de lege și la asistența juridică poate fi asigurat printr-o diversitate de metode. Important este ca opțiunile promovate să fie cost – eficiente și să acopere necesitățile juridice ale populației.
Principiile și Liniile directoare ale ONUprivind accesul la Asistența Juridică Garantată de Stat în Sistemele de Justiție Penală (A/RES/67/187) menționează că statele trebuie să recunoască și să încurajeze contribuția asociaților de avocați, a universităților, a societății civile, a altor grupuri și instituții în acordarea asistenței juridice garantete de stat (Principiul 14, Parteneriate, pct. 39). Statele urmează să întreprindă acțiuni pentru încurajarea și stablirea măsurilor stimulatorii de motivare a studenților de la facultățile de drept să participe, sub supravegherea corespunzătoare și în conformitate cu legislația sau practica națională, la activitatea clinicilor de asistență juridică sau în alte structuri de profil organizate la nivel de comunitate, ca parte integrantă a programului academic de instruire sau a celui de dezoltare profesională (Linia direcoare 16, Parteneriatele cu prestatorii nestatali de asistență juridică garantată de stat și cu universitățile, pct. 72).
Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) și-a stabilit (reiterat) drept unul din obiectivele strategice, pentru perioada 2015-2017, diversificarea spectrului de servicii de asistență juridică garantată de stat, inclusiv prin implimentarea și extinderea mecanismului de acordare a asistenței juridice primare de către asociațiile obștești, precum și pilotarea unor noi modele de acordare a asistenței juridice garantate de stat.
În aceeași ordine de idei, în cadrul proiectului ,,Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice” , implimentat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, precum și în parteneriat cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Moldova, se depun eforturi pentru dezvoltarea unui mecanism de implicare a studenților-juriști în acordarea asistenței juridice primare garantate de stat. Prin diversificarea serviciilor, se urmărește, de fapt, un mai bun acces, pentru persoanele vulnerabile, la lege, la informația despre lege și la instrumenetele de protecție a drepturilor omului.
Totodată, studenții – juriști au dreptul la o educație profesională de calitate. Competențele profesionale nu se trasnmit, ci se formează prin exersarea sistematică și trebuie dezvoltate pînă la finalizarea educației obligatorii.
Ghid.pdf [791.69 Kb] (descarcari: 95)