Pe 20 noiembrie 2014 se împlinesc 25 de ani de la semnarea Convenției pentru protecția drepturilor copiilor

Pe 20 noiembrie 2014 se împlinesc 25 de ani de la semnarea Convenției pentru protecția drepturilor copiilor Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului a fost adoptată la 20 noiembrie 1989 la New York de către Adunarea generală a Naţiunilor Unite. Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.408-XII din 12.12.90, care a intrat în vigoare abia pe 25 februarie 1993.

Statele părţi la prezenta Convenţie, au considerat că, în conformitate cu principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane, precum şi egalitatea şi caracterul inalienabil al drepturilor lor sunt fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, având în vedere faptul că popoarele Naţiunilor Unite au proclamat din nou în Cartă încrederea lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane, şi sunt hotărâte să promoveze progresul social şi să instaureze cele mai bune condiţii de viaţă într-o libertate cît mai deplină, recunoscând că Naţiunile Unite, în Declaraţia universală a drepturilor omului şi în pactele internaţionale privind drepturile omului, au proclamat şi au convenit că fiecare este îndreptăţit să se prevaleze de toate drepturile şi de toate libertăţile care sunt enunţate în acestea, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau altă situaţie, amintind că în Declaraţia universală a drepturilor omului Naţiunile Unite au proclamat că, copiii au dreptul la ajutor şi la o asistenţă specială, Convinşi că familia, unitatea fundamental a societăţii, şi mediul natural pentru creşterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi, şi în mod deosebit copiii, trebuie să beneficieze de protecţia şi de asistenţa de care are nevoie pentru a putea să joace pe deplin rolul său în societate, Recunoscînd că pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalităţii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere, Considerînd că este important de a pregăti pe deplin copilul pentru a avea o viaţă individuală în societate şi de a-l creşte în spiritual idealurilor proclamate în Carta Naţiunilor Unite şi, în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii.

Având în vedere că necesitatea de a acorda o protecţie specială copilului a fost enunţată în Declaraţia de la Geneva din 1924 cu privire la drepturile copilului şi în Declaraţia drepturilor copilului adoptată de Adunarea generală la 20 noiembrie 1959 şi că a fost recunoscută în Declaraţia universală a drepturilor omului (în mod deosebit în articolele 23 şi 24), în Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale (în mod deosebit în art. 10) şi statutele şi instrumentele pertinente ale instituţiilor specializate şi ale organizaţiilor internaţionale care se preocupă de bunăstarea copilului. Având în vedere că, aşa cum s-a indicat în Declaraţia drepturilor copilului, copilul, din cauza lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, are nevoie de o protecţie specială şi de îngrijiri speciale, în principal de o protecţie juridică potrivită, înainte şi după naştere.

Reamintind dispoziţiile Declaraţiei cu privire la principiile sociale şi juridice aplicabile protecţiei şi bunăstării copiilor, cu referire specială la practicile în materie de adopţiune şi de plasament familial pe plan naţional şi internaţional, de Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite privind administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) şi ale Declaraţiei relative la protecţia femeilor şi copiilor în perioade de urgenţă şi de conflict armat, Recunoscînd că în toate ţările lumii sunt copii care trăiesc în condiţii deosebit de dificile şi că este necesar să se acorde acestor copii o atenţie deosebită, ținând seama în mod corespunzător de importanţa tradiţiilor şi valorilor culturale ale fiecărui popor în protecţia şi dezvoltarea armonioasă a copilului, Recunoscînd importanţa cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor în toate ţările şi în mod deosebit în ţările în curs de dezvoltare,

Astfel, adunarea generală a Naţiunilor Unite a convenit adoptarea convenţiei internaţională cu privire la drepturile copilului.

Vedeți anexată hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020.

Aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020