Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale 2013

Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale 2013Monitorizarea a avut drept scop constatarea nivelului de respectare a drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală si a modului de exercitare a drepturilor de către aceștia la etapa judecării cauzei.

În urma monitorizării au fost identificate problemele existente şi căile de soluţionare a acestora, raportul oferind recomandări pentru sporirea protecției copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală. Monitorizarea respectării drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală este nu doar un exercițiu teoretic-doctrinar, ci şi o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea copiilor, dezvoltării mecanismelor naţionale şi locale de realizare a justiţiei pentru copii, precum şi contribuirii la protejarea drepturilor şi intereselor superioare ale copilului.

Constatările au fost făcute în baza analizei informaţiei colectate de către 7 monitori, pentru fiecare copil în parte, în funcție de statutul procesual al acestuia: inculpat, victimă/parte vătămată, martor. Datele pentru prezentul raport au fost colectate în urma asistării la ședințele de judecată desfășurate în judecătoriile din Căuşeni, Bălţi, Ungheni și Orhei între 25.01.2013 și 01.07.2013. În această perioadă monitorii au asistat la 142 de şedinţe de judecată (se au în vedere ședințele care nu au fost amânate din start), desfăşurate în cadrul a 59 de cauze penale cu implicarea a 83 de copii.

Atat activitatea de monitorizare, cat şi raportul pe marginea acesteia fac parte dintr-un complex de activităţi desfăşurate de către Institutul de Reforme Penale in domeniul justiţiei pentru copii. Astfel, in ultima perioadă au fost desfăşurate activităţi de promovare a alternativelor la detenţie, de consolidare a sistemului de acordare a asistenţei juridice pentru copii in sistemul de justiţie penală, de promovare a dejudiciarizării şi medierii in cauzele penale, de cercetare şi promovare a specializării subiecţilor şi instituţiilor de stat implicate in justiţia pentru minori, de dezvoltare a mecanismelor legale şi a programelor psihosociale de lucru cu copiii aflaţi in conflict cu legea.

Este de menţionat că in raioanele indicate (IRP cu suportul UNICEF-Moldova) este desfăşurat un program de promovare a dejudiciarizării cauzelor penale cu implicarea copiilor, program ce include identificarea resurselor locale pentru dezvoltarea serviciilor comunitare adresate copiilor care au comis o infracţiune şi din cauza varstei nu pot fi traşi la răspundere penală sau copiii pasibili de răspundere penală, dar, in virtutea anumitor circumstanţe, pot fi reeducați prin aplicarea unor măsuri de constrangere cu caracter educativ, precum şi dezvoltarea mecanismului de colaborare intersectorială şi referire a copiilor (grup-ţintă) către serviciile disponibile in comunitate.

Ne exprimăm încrederea că rezultatele şi informaţiile conţinute în prezenta lucrare vor prezenta interes pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul justiţiei pentru copii, precum şi pentru autorităţile implicate în procesul de elaborare şi implementare a cadrului normativ în sfera justiţiei pentru copii, reprezentanţii ONG-urilor de profil şi mass-media.

Prezentul raport este elaborat în cadrul proiectului „O mai bună protecţie şi suport pentru copiii din sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii”, fiind realizat cu susţinerea financiară a UNICEF-Moldova.

Raport de Monitorizare nr.1 (25.01-01.07.2013)