Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală

Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală
Prezentul ghid are ca obiectiv asigurarea poliţiştilor cu instrumente utile în procesarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copii. Chiar dacă accentul se pune pe problema dejudiciarizării şi aplicarea unor proceduri prietenoase copiilor în conflict cu legea, s-a decis a aborda şi alte aspecte ale justiţiei penale ce au tangenţă la problema de bază. În acest sens, au fost examinate aspecte procesuale ce ţin de copii victime şi martori. Ghidul îşi propune ca prin instituţiile prezentate să promoveze o nouă abordare, centrată pe copil şi familie, punând permanent în prim-plan nevoile copilului.

La nivel internaţional aboordarea problemei privind drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru protecţia acestuia împotriva neglijării, exploatării şi a violenţei.
În secolul XX comunitatea internaţională a continuat să se preocupe de această problemă. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva. În 1959, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia drepturilor copilului. Declaraţiile recunoşteau că, copiii sunt nişte membri fragili, slabi şi vulnerabili ai societăţii.
Spre sfârşitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de participaţie ale copilului. A fost susţinut ideia că şi copiii au competenţele necesare pentru a lua decizii în privinţa problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participe la luarea acestor decizii. La 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, care a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratifcată de majoritatea ţărilor din lume.

Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat mai multe standarde privind protecţia drepturilor copilului în situaţia în care acesta vine în contact cu sistemul de justiţie. Astfel, potrivit standardelor, un copil aflat în contact cu sistemul juridic este subiect al drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi trebuie asigurat că toate acţiunile vor fi călăuzite, în primul rând, de interesul superior al copilului. Alături de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, au fost adoptate multiple reguli de detaliere a standardelor de tratament al copilului în sistemul de justiţie, precum Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), 1985; Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh) 1998; Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile, 2003; Ghidului Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă copiilor, 2010, etc.

Îndeosebi, standardele internaţionale au în vizorul lor copii în conflict cu legea. Examinarea cauzelor cu aceşti copi impune cunoştinţe speciale din partea profesioniştilor. Statele sunt chemate să introducă şi să dezvolte programe de formare pentru cei care instrumentează cauze în care sunt implicaţi copiii.
Teoriile moderne despre comunicarea între profesionişti şi copii se concentrează asupra creării unei relaţii bazate pe recunoaştere şi apreciere. Principiile care stau la baza unui raport între juristul care este responsabil de cazul dat şi copil, trebuie să se bazeze pe respectul faţă de copil; capacitatea de a înţelege situaţia acestuia; sensibilitatae faţă de sentimentele şi opiniile copilului. Aşadar, rămâne a spera că Ghidul îşi va aduce modesta sa contribuţie la formarea unor abilităţi în domeniul justiţie pentru copii.

Ghidul poate fi de un real folos în vederea îmbunătăţirii practicilor actuale în activitatea organelor de poliţie şi poate fi utilizat şi în procesul de formare iniţială şi continuă a colaboratorilor organelor afacerilor interne.

Prezentul ghid este întocmit în cadrul proiectului “Promovarea noilor elemente de Justiţie pentru copii în sistemul de Justiţie din Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF-Moldova. Ghidul a fost parte integrantă din complexul de activităţi desfăşurat de către Institutul de Reforme Penale în domeniul justiţiei pentru copii, anii 2010-2011.
Ghid privind procedurile prietenoase copiilor (pentru poliţie)