Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Comrat

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Comrat Текст на русском ниже

Locuitorii raionului Comrat spun că sunt necesare mai mult schimbări pentru a le asigura un trai favorabil și acces la justiție. Vitalie Derevenko, șef al Departamentului de Justiție din Găgăuzia consideră că trebuie să existe un centru de plasament pentru victimele violenței în familie, unde se va acorda asistență psihologică și vor fi ajutați să își găsească ulterior un post de muncă. Unii oameni nu au posibilitatea să ajungă în instanță din lipsa transportului public: „În Vulcănești transportul e asigurat doar până la masă”, a relatat V. Derevenko în cadrul atelierului de lucru „Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Comrat”organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) pe parcursul a două zile, 11 și 12 august.

Atelierul de lucru au fost împărțit în părți teoretice și sesiuni practice. Astfel, au fost identificate și discutate problemele metodologice ale specialiștilor în interacțiunea cu persoanele din comunitate, inclusiv cu grupurile vulnerabile și practicile care trebuie îmbunătățite pentru a avea o colaborare eficientă dintre instituțiile locale/regionale din domeniul justiției și alte domenii relevante.

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul ComratÎn cadrul discuțiilor, reprezentanții şi exponenţii administrației publice locale, judecători, procurori, avocați, societatea civilă, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului în Comrat etc., au fost divizați în 4 echipe pentru a identifica grupurile vulnerabile și problemele cu care se confruntă locuitorii raionului Comrat în procesul de accesare a justiției.

În urma discuțiilor alături de colegi, Svetlana Mironova, Şef Reprezentanță Comrat al Oficiului Avocatului Poporului a concluzionat că „prin crearea unor servicii comune de coordonare și informare, ar fi mult mai util și mai rapid de lucrat cu persoanele care au nevoie de anumite informații. Până la momentul dat, noi avem mecanism în oferirea ajutorului doar pentru copiii expuși violenței. O a doua problemă este accesul la baza de date. Ar fi util dacă ar exista o bază de date comună”.

Printre cele mai vulnerabile persoane identificate de grupurile de lucru au fost: persoanele din grupul minorităților lingvistice și etnice, victimele violenței în familie (inclusiv femeile, fetele, persoanele în etate care adesea sunt maltratați de copii săi), persoanele vulnerabile din punct de vedere socio-economic (în special din mediul rural), persoanele cu necesități speciale, persoanele în etate.Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Comrat

La finalul atelierului au fost discutate metodele de lucru, rolul instituțiilor implicate în cadrul proiectului, sarcinile și obiectivele participanților. Totodată, a fost prestbilită în luna septembrie prima ședință a Platformei Dialog pentru Justiție în raionul Comrat, unde se va discuta draftul conținutului a foii de parcurs, proiectul regulamentului de activitate a platformei și proiectul Programului de capacitare a membrilor Platformei.

Atelierul de lucru a fost organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”. Proiectul implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP și INVENTO, cu suportul financiar al Suediei. Ateliere similare sunt organizate pe parcursul lunii august și în regiunile Soroca, Criuleni și Cimișlia.

Платформа диалога - Укрепления эффективности доступа к правосудию в Комрате

Жители района Комрат считают, что необходимо больше изменений для обеспечения им благоприятного уровня жизни и доступа к правосудию. Виталий Деревенко, начальник Главного Управления юстиции Гагаузии считает, что необходим центр размещения для жертв домашнего насилия, в рамках которого им будет оказываться психологическая помощь, а также содействие в поиске места работы. У людей нет возможности добраться до судебной инстанции по причине отсутствия общественного транспорта: «В Вулканештах транспорт едет лишь до обеда», отметил В. Деревенко в рамках семинара «Презентация местным заинтересованным лицам Платформы для диалога в целях консолидации эффективности доступа к правосудию в Комрате», который был организован Институтом Уголовных Реформ (IRP) в течении двух дней, 11 и 12 августа.

Семинар был разделен на теоретические части и практические занятия. Таким образом, были определены и обсуждены методологические проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в работе с жителями региона, включая уязвимые группы населения, а также практические проблемы которые необходимо решать для улучшения сотрудничества между местными/региональными учреждениями в сфере правосудия и других смежных областях.

Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul ComratВ рамках дискуссии, представители органов местного публичного управления, судьи, адвокаты, гражданское общество, представители Офиса народного адвоката в Комрате и др., были разделены на 4 группы для определения уязвимых групп а также проблемы с которыми они сталкиваются в процессе получения доступа к правосудию.

По результатам дискуссий с коллегами, Светлана Миронова, начальник Представительства Офиса народного адвоката в Комрате, заявила, что «при создании совместных услуг по координированию и информированию было бы полезнее и быстрее работать с людьми, нуждающимися в некоторых информациях. До настоящего момента у нас есть механизм по предоставлению помощи лишь детям, которые подверглись насилию. Другой проблемой является доступ к базам данных. Наличие единой базы данных было бы очень полезно».

Среди наиболее уязвимых групп, в процессе дискуссий выявились представители языковых и этнических меньшинств, жертвы домашнего насилия (включая женщин, девушек и пожилых лиц,), лица, являющиеся уязвимыми с социально-экономической точки зрения (в частности из сельской местности), лица с ограниченными возможностями и пожилые лица.

В завершении семинара были обсуждены рабочие методы, роли учреждений, вовлеченных в проекте, задачи и цели участников. Одновременно с этим, в сентябре было назначено первое заседание Платформы для диалога в целях консолидации правосудия в районе Комрат, где будут обсуждаться дальнейшие действия, в том числе разработка регламента деятельности платформы и др.Inițierea actorilor comunitari privind Platforma de Dialog în vederea consolidării eficienței și accesului la justiție în raionul Comrat

Семинар был организован Институтом Уголовных Реформ (IRP) в рамках проекта «Укрепление эффективности и доступа к правосудию в Молдове», внедряемого ПРООН Молдова в партнерстве с неправительственной организацией INVENTO и IRP, при финансовом содействии Швеции. На протяжении августа похожие семинары организованы в Сороках, Криулянах и Чимишлии.