Hotarire de guvern pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea de invitatii cetatenilor straini si apatrizilor

I. DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentul regulament stabileşte modul de eliberare de către Departamentul Migraţiune, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, inclusiv a autorităţilor publice, a invitaţiilor pentru perfectarea vizelor de intrare-ieşire în/din Republica Moldova a cetăţenilor străini sau apatrizilor (în continuare - invitaţie).
2. Invitaţia este un document, eliberat cetăţenilor străini şi apatrizilor, care confirmă dreptul acestora de a obţine la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova şi oficiile consulare de la frontiera de stat vize de intrare-ieşire în/din Republica Moldova.
Cetăţenii străini şi apatrizii care beneficiază de facilităţi la vizitarea Moldovei, prevăzute în actele normative în vigoare şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, vor obţine vize de intrare-ieşire fără a prezenta invitaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova.
3. Vizele pentru delegaţiile şi persoanele oficiale invitate de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament, Guvern, precum şi pentru persoanele invitate de către organizaţiile internaţionale, misiunile diplomatice şi consulare străine acreditate în Republica Moldova sînt perfectate de către misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare şi la punctele de trecere a frontierei de stat în baza solicitărilor prezentate Ministerului Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe informează Departamentul Migraţiune despre vizele perfectate.
4. Invitaţia este document de strictă evidenţă, unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi este valabil în limita termenului indicat în el, înscrierile fiind lizibile şi fără corectări.
Invitaţia se semnează de persoanele responsabile, desemnate prin ordinul directorului general al Departamentului Migraţiune, şi se autentifică prin aplicarea ştampilei Departamentului Migraţiune cu Stema de Stat a Republicii Moldova cu diametrul de 29 mm.
Modelul invitaţiei este elaborat de Departamentul Migraţiune şi, după coordonarea lui cu Ministerul Afacerilor Externe, este aprobat prin ordinul directorului general al Departamentului Migraţiune.
5. Dreptul de a invita cetăţeni străini şi apatrizi pentru şedere temporară îl au persoanele fizice cu domiciliu permanent în Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani şi care au capacitate de exerciţiu deplină, şi persoanele juridice, înregistrate în modul stabilit de legislaţie.