Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni a Republicii Moldova

Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni a Republicii Moldova În cadrul Proiectului „Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova”, Institutul de Reforme Penale (IRP) a lansat inițiativa de consolidare a capacităților instituționale/operaționale ale 4 ONG-uri din 4 regiuni ale Republicii Moldova (Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat). Ca rezultat a interveției, aceste 4 ONG-uri vor dobândi capacități sporite în gestionarea organizației și abilități avansate în vederea protecției și promovării drepturilor omului (în special a persoanelor vulnerabile). În vederea atingerii acestui scop, la etapa inițială este necesară evaluarea necesităților instituționale ale fiecărui ONG din 4 regiuni.
În acest sens se anunță concurs de selectare a unor experți/grup de experți sau companie în vederea elaborării unei analize a necesităților instituționale ale ONG-urilor din 4 regiuni privind managementul organizațional/operațional și potențialul acestora în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

Analiza necesităților celor 4 ONG-uri va include 2 componente distincte:

Lot 1. Analiza managementului organizațional/operațional al fiecărui ONG selectat:
- Aspecte generale și specifice ce țin de managementul instituției (managementul proiectelor, politici instituționale și modul de aplicare a acestora, planificare și dezvoltare strategică, bugetare strategică și sensibilă la gen, strângere de fonduri, comunicare, mecanisme/instrumente de raportare, monitorizare și evaluare interne a organizației, transparența decizională și participativă în cadrul organizației, managementul bazat pe rezultat, programe de implicare a voluntarilor);

Lot 2. Analiza potențialului fiecărui ONG în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile din regiune în vederea unui acces mai bun la justiție a acestora:
- Aspecte generale/specifice privind capacitatea organizațiilor de a se implica în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile din regiune în vederea unui acces mai bun la justiție a acestora;
- Nivelul de integrare a abordării bazate pe drepturile omului în activitatea organizației (atât la nivel de management interior, cât și în cadrul activităților desfășurate), inclusiv analiza aspectelor ce țin de egalitatea de gen;
- Interacțiunea cu actorii de justiție la nivel local (incl. politici, practici);
- Interacțiunea și oferirea de servicii beneficiarilor organizațiilor, oferirea de servicii, în mod special va fi pus accentul pe persoanele vulnerabile (femei, copii, persoane cu necesități speciale, victimele violenței de familie/violenței bazată pe gen, persoanele în etate).

Fiecare expert/ă va efectua analiza doar a unui singur lot în care este abilitat.
În cazul grupului de experți sau companiei pot fi acoperite ambele loturi, cu condiția oferirei detaliilor divizării sarcinii în dependență de lot și expertizei deținute de către experți/consultanți în domeniul cerut.
Sarcini specifice/Rezultate așteptate:
1. Elaborarea metodologiei de evaluare și a instrumentelor de lucru;
2. Analiza actelor/instrumentelor manageriale/politicilor organizaționale evaluate, alte documente specifice evaluării;
3. Evaluarea propriu-zisă a organizațiilor, incl. discuții/intervievarea personalului fiecărei organizației selectate, partenerilor ONG-urilor, beneficiarilor organizației, alte aspecte convenite preliminar;
4. Elaborarea evaluării.

Experții/compania de experți împreună cu IRP va elabora un singur raport de evaluare ce va conține 2 componente – 1) aspecte comune pentru toate organizațiile 2) aspecte specifice fiecărui ONG.

Rezultatele analizei instituționale (evaluării) vor fi luate ca punct de pornire în procesul de elaboare a Programului complex de capacitare/dezvoltarea instituțională a fiecărui din cele 4 organizații.

Aranjamente instituționale
Experții (persoanele fizice) vor încheia un contract de prestări servicii cu IRP, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi IRP.
În cazul companiei (persoanei juridice) va fi incheiat un contract de prestări servicii între cele 2 organizații, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi IRP.
Perioada prestării serviciilor: 23 aprilie 2020 – 22 mai 2020.


Cerințele față de experți/grup de experți/companii

Pentru experți/e (persoane fizice)
Lot 1. Analiza managementului organizațional/operațional al fiecărei ONG selectat:
Studii:

- În drept, drepturile omului, economie, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant lotului 1. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:

- Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul dezvoltării organizaționale;
- Experiență în elaboarea de politici instituționale, planificare și dezvoltare strategică a organizațiilor neguvernamentale;
- Experiență în monitorizare și evaluare a organizațiilor neguvernamentale;
- Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;

Cunoştinţe și abilități:
- Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
- Înțelegerea abordării managememntul bazat pe rezultat în activitatea organizațiilor;
- Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile, a politicilor comunitare, de incluziune, etc;
- Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
- Abilităţi de gândire critică;
- Abilități de analiză și raportare;
- Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
- Responsabilitate.

Lot 2. Analiza potențialului fiecărui ONG în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile din regiune în vederea unui acces mai bun la justiție a acestora:
Studii:
- În drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant lotului 2. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:
- Experiență dovedită în desfășurarea activităților de evaluare a managementului organizațional (preferabil a organizațiilor neguvernamentale), elaboarea studiilor/analize în domeniul Drepturilor Omului;
- Experiență în protejarea și promovarea drepturilor persoanelor, incl. vulnerabile, femei, copii, persoane cu necesități speciale, victimele violenței de familie/violența bazată pe gen, persoanele în etate;
- Experiență în interacțiunea cu actorii din justiție (la nivel local în special);
- Experiență în interacțiunea cu ONG-uri de nivel local/regional;

Cunoştinţe și abilități:
- Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești;
- Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind serviciile (incl.juridice de asistență primară) de către instituțiile de stat/organizații obștești;
- Înțelegerea abordării bazate pe drepturile omului în activitatea organizațiilor;
- Cunoașterea specificului activității organizațiilor guvernamentale în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor marginalizate și vulnerabile din diferite regiuni a Republicii Moldova;
- Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
- Abilităţi de gândire critică;
- Abilități de analiză și raportare;
- Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
- Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs
Pentru experți/e (persoane fizice)
1. CV-ul candidatului, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența/studiile deținută în domeniu, după caz;
2. Scrisoarea de intenție, maximum 2/3 din pag.;
3. Metodologia evaluării propuse și a descrierii instrumentelor ce vor fi folosite în procesul de evaluare, maximum 1 pag.;
4. Oferta financiară brută per zi în Lei moldovenești și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului. Suma va cuprinde toate taxele și impozitele conform legislației R. Moldova.

O persoană fizică, în calitate de expert/ă, poate aplica doar la unul din cele două loturi indicate.

Pentru companii (persoane juridice)
Oferta va conţine pe lângă cele stipulate mai sus (pentru fiecare lot aparte), şi următoarele acte:
- Certificatul de înregistrare a companiei emis de către ASP (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului, rechizitele bancare, experiența deținută de către companie privind prestarea serviciilor similare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
- CV-urile experților care urmează a fi implicați în prestarea serviciilor de evaluare.

Modul de prezentare a dosarului
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Concurs evaluare ONG_Lot 1 sau Lot 2, ori Concurs evaluare ONG_Lot 1/Lot 2 pentru companii
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 21 aprilie 2020, ora 10:00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Candidații câștigători vor fi anunțați până la data de 23 aprilie 2020, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.

Această activitate este organizată de IRP, finanțată de Ambasada Suediei la Chișinău în cadrul Proiectului “Strengthening Efficiency and Access to Justice in Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Relații de contact: Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Pentru mai multe detalii consultați termenii de referință atașați aici: ToR_2_experti_analiza-ONG.pdf [225,59 Kb] (descarcari: 12)