Proiectul de Lege cu privire la probatiune

In temeiul art.72 alin.(4) din Constitutia Republicii Moldova, Parlamentul adopta prezenta lege ordinara.
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Termenii utilizati in lege
a) Probatiunea - organizarea si executarea activitatilor de asistenta, consiliere psihosociala si supraveghere a persoanei aflate la faza de urmarire penala sau la executarea sanctiunilor comunitare;
b) Asistenta consiliere si supraveghere – totalitatea masurilor orientate la integrarea beneficiarilor activitatilor de probatiune in societate si asigurarea indeplinirii de catre beneficiar a obligatiilor stabilite de legislatie si instanta de judecata;
c) Beneficiar – persoana in favoarea careia sunt orientate direct activitatile de probatiune avind calitatea de banuit, invinuit, inculpat, sau condamnat la sanctiuni in comunitate.
d) Asistenta postpenitencara - ansamblul masurilor legate de resocializarea persoanelor liberate din institutiile penitenciare;
e) Planul de supraveghere – documentul, care stabileste ordinea de efectuare a supravegherii asupra beneficiarului;

Articolul 2. Obiectul reglementarii

Prezenta lege stabileste rolul si misiunea probatiunii, principiile diriguitoare ale activitatii de probatiune, atributiile consilierului de probatiune, precum si prevederi referitoare la atragerea si implicarea comunitatii in procesul de reintegrare sociala a infractorilor.

Articolul 3. Scopul probatiunii

Sarcinile activitatii de probatiune sunt: protejarea comunitatii si prevenirea recidivei de infractiune, asistenta si consilierea pentru reintegrarea cu succes in comunitate a persoanei careia i sunt aplicate acte de probatiune.

Articolul 4. Sarcinile probatiunii

(1) Sarcinile de baza a probatiunii este corectarea si reeducarea persoanelor care au savirsit infractiuni, prin reflectarea obiectiva a situatiei psihosociale, cit si resocializarea si reintegrarea lor in societate prin intermediul unui plan de interventie stabilit in dependenta de problemele si necesitatile identificate, astfel incit sa sporeasca eficienta sistemului de justitie penala, si importanta conceptului de individualizare a raspunderii penale, sa se reuseasca a promova comportamentul adecvat al persoanelor care au comis actiuni penal-condamnabile.
(2) Probatiunea are si alte sarcini adiacente scopului procesului penal.

Articolul 5. Legislatia în domeniul probatiunii

Activitatea de probatiune este reglementata de Codul penal, Codul de procedura penala, Codul de executare, de prezenta lege si alte acte normative in vigoare.

Articolul 6. Principiile probatiunii

In activitatea sa consilierul de probatiune activeaza in baza principiilor:
a) respectarii demnitatii umane si neadmiterii discriminarii de orice natura;
b) sprijinirii si incurajarii permanenta a persoanelor supravegheate, asistate si consiliate in vederea reintegrarii lor in societate si in vederea asumarii responsabilitatii propriilor actiuni prin formarea unei atitudini corecte fata de munca, ordinea de drept si regulile de convietuire sociala;
c) oportunitatii, ce presupune ca activitatea de probatiune trebuie sa se desfasoare, in orice faza a procesului penal, atunci cind este momentul necesar si oportun, pentru a se asigura o reactie eficace la fapta savirsita, in dependenta de situatia psihosociala si conditiile de fapt a savirsirii infractiunii, pentru a realiza cu succes interventia in solutionarea problemelor identificate la beneficiarul serviciului de probatiune;
d) participarea comunitatii la procesul de asistenta, consiliere psihosociala si supraveghere a beneficiarilor serviciului de probatiune;
e) diferentierii si individualizarii – activitatile de probatiune desfasurate cu beneficiarul, sunt selectate in dependenta de situatia psihosociala a acestuia si a infractiunii savirsite;

Articolul 7. Activitatile de probatiune

(1) Activitatea de probatiune permite:
1) Reflectarea tabloului psihosocial al personalitatii infractorului;
2) asigurarea cooperarii si conformarii persoanei la conditiile stabilite acestuia prin hotarirea instantei de judecata;
3) sesizarea responsabilitatii pentru infractiunea savirsita si determinarea persoanei de a coopera in vederea evitarii comiterii unor noi acte ilicite;
4) sustinerea persoanei in rezolvarea dificultatilor personale legate de infractiunea savirsita si asistenta in obtinerea unor noi abilitati si identificarea unor noi oportunitati;
5) motivarea si ajutorarea infractorului sa se schimbe si sa devina un membru responsabil care respecta legislatia, care respecta normele generale considerate ca fiind necesare de catre societate.
6) evaluarea riscului persoanei de a recidiva ceea ce ar permite sa se reactioneze prompt, in mod adecvat, la acest risc.
7) formularea propunerilor pentru instantele de judecata referitor la principalele activitati necesare de desfasurat cu beneficiarul, pentru facilitarea procesului de solutionare a problemelor psihosociale.
8) desfasurarea programelor individuale si de grup precum si focalizarea resurselor din comunitate pentru rezolvarea problemelor psihosociale.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA SI ASIGURAREA ACTIVITATII SERVICIULUI DE PROBATIUNE

Articolul 8. Structura organizatorica a Serviciului de probatiune
(1) Serviciul de probatiune este subordonat Ministerului Justitiei.
(2) Serviciul de probatiune include:
a) Directia generala de probatiune;
b) Subdiviziunile teritoriale ale serviciului de probatiune.
(3) Regulamentul de activitate al Serviciului de probatiune se aproba de catre Guvern. Prin Hotarire de Guvern pot fi create si alte subdiviziuni, pentru asigurarea activitatii acestui serviciu.

Articolul 9. Directia generala de probatiune

(1) Directia generala de probatiune este o subdiviziune structurala independenta a aparatului central al Ministerului Justitiei si asigura organizarea si dirijarea activitatii Serviciului de probatiune.
(2)Structura, statele de personal al Directiei generale, precum si Regulamentul acesteia se aproba de catre ministrul justitiei.
(4) Directia generala de probatiune este persoana juridica, dispune de conturi bancare (inclusiv de conturi valutare), de stampila cu stema tarii si propria denumire.

Articolul 10. Subdiviziunile teritoriale

(2) Subdiviziunile teritoriale sint persoane juridice, dispun de conturi bancare, stampila cu stema tarii.
(3) Hotarîrile privind crearea, reorganizarea si lichidarea subdiviziunilor se adopta de Guvern, la propunerea Ministerului Justitiei.
(4) Structura si statele de personal ale subdiviziunilor teritoriale se aproba de catre ministrul justitiei, in limita alocatiilor pentru intretinerea acestor institutii.

Articolul 11. Finantarea Serviciului de probatiune

(1) Finantarea Serviciului de probatiune se face de la bugetul de stat, prin Directia generala de probatiune, in baza normativelor aprobate de Guvern precum si din sponsorizari si al altor mijloace special alocate.
(2) Autoritatile administratiei publice locale sint in drept sa aloce mijloacele de care dispun pentru intretinerea subdiviziunilor teritoriale aflate in raza lor teritoriala.
(3)Directia generala de probatiune are dreptul sa creeze, fonduri special destinate acordarii de ajutor financiar Serviciului de probatiune. Regulamentul cu privire la fondurile speciale se aproba de Guvern.
(4) Veniturile, conform planurilor financiare de mijloace speciale ale subdiviziunilor, se folosesc pentru sporirea volumului de lucrari executate si de servicii prestate, pentru necesitatile gospodaresti si stimularea materiala a personalului, pentru imbunatatirea conditiilor activitate a personalului si pentru dezvoltarea Serviciului de probatiune.
(5)Organismele internationale, precum si cele neguvernamentale sint in drept sa aloce mijloacele de care dispun pentru dezvoltarea Serviciului de probatiune.

Articolul 12. Bunurile Serviciului de probatiune

(1) Bunurile Serviciului de probatiune se afla in proprietatea statului si se utilizeaza in scopul realizarii sarcinilor ce le revin.
(2) Functiile de administrare a bunurilor de stat le exercita Ministerul Justitiei in conformitate cu legislatia RM.
(3) Subdiviziunile teritoriale si alte institutii din cadrul Serviciului de probatiune poseda, folosesc si dispun de bunuri cu drept de administrare economica in modul stabilit de legislatie.

CAPITOLUL II. PERSONALUL SERVICIULUI DE PROBATIUNE

Articolul 13. Personalul Serviciului de probatiune
(1) Personalul Serviciului de probatiune se constituie din colaboratorii aparatului central al Serviciului si consilierii de probatiune. In cadrul serviciului de probatiune pot activa voluntari.
(3) Personalul serviciului de probatiune dispune de legitimatie de serviciu si insigna, ale caror modele sint aprobate de Guvern.
(4) Modul si conditiile de satisfacere a serviciului de catre personalul Serviciului de probatiune sînt reglementate de actele legislative si normative pentru activitatea functionarilor publici si Regulamentului de activitate al Serviciului de probatiune.

Articolul 14. Consilierul de probatiune

(1) Activitatea de probatiune este exercitata de catre consilierul de probatiune, din cadrul Serviciului de probatiune de pe linga Ministerul Justitiei.
(2) In activitatea sa, consilierul de probatiune acorda o atentie sporita minorilor elaborind si exercitind activitati de probatiune specifice pentru aceste categorii de persoane.
4) In cadrul fiecarui serviciu de probatiune sunt numiti consilieri de probatiune specializati pentru lucrul pentru lucrul cu infractorii minori;
5) Statutul consilierului de probatiune este reglementat de Regulamentul cu privire la statutul profesional al consilierului de probatiune adoptat de catre Guvernul RM.

Articolul 15. Competenta consilierului de probatiune

(1) Consilierul de probatiune are urmatoarele obligatii:
a) asigura executarea hotaririlor cu caracter penal in privinta persoanelor liberate de raspundere penala, liberate de pedeapsa penala, condamnate la pedepse neprivative de libertate, exceptind executarea amenzilor penale;
b) supravegheaza respectarea de catre persoanele liberate de raspundere penala sau de pedeapsa penala a obligatiilor stabilite de instanta de judecata;
c) intocmeste referate de evaluare psihosociala a personalitatii infractorului , solicitate de institutiile corespunzatoare;
d) in cazul condamnarii persoanei, in privinta careia a fost intocmit referatul presentential de evaluare psihosociala, la o pedeapsa privativa de libertate transmite referatul intocmit Serviciului socio-educativ si probatiune din cadrul institutiei penitenciare unde este detinuta persoana.
e) întretinere dosarele personale ale persoanelor aflate in termen de proba, intocmeste in cadrul acestuia planul de interventie orientat la solutionarea principalelor problemele identificate;
f) desfasoara actiuni de reintegrare sociala;
vg) participa in sedintele de judecata, la solicitarea instantei, la momentul prezentarii referatului de evaluare.
h) implica comunitatea si resursele existente in cadrul acesteia pentru solutionarea problemelor psihosociale ale condamnatului.
i) acorda asistenta si consiliere psihosociala persoanelor condamnate si victimei la solicitarea acesteia;
j) contribuie, dupa caz, la incadrarea condamnatilor in cimpul muncii;
k) organizeaza si desfasoara programe educative si de profilaxie cu minorii;
l) initiaza procedura de sanctionare si mentionare, si inainteaza demersuri corespunzatoare in instanta de judecata;
m) intocmeste referate periodice de evaluare a procesului de asistenta, consiliere psihosociala si supraveghere;
n) in baza activitatii practice si stiintifice formuleaza propuneri pentru dezvoltarea activitatilor de probatiune;
o) pastreaza confidentialitatea datelor care li s-au facut cunoscute in legatura cu executarea obligatiilor de serviciu, chiar si dupa intreruperea relatiilor de munca, cu exceptia cazurilor de interogatoriu de catre organul de urmarire penala competent, sau instanta de judecata, in cadrul unui proces;
p) alte obligatii prevazute de legislatie.
(2) Consilierul de probatiune are urmatoarele drepturi:
a) a cita persoanele condamnate pentru a desfasura activitatile de probatiune.
b) a stabili persoanelor condamnate obligatii, in corespundere cu legislatia executional-penala;
c) în limita scopului activitatilor sale, i se asigura accesul la dosarele penale si contraventionale;
d) acces in institutiile penitenciare;
e) a vizita persoanele condamnate la locul aflarii lor, inclusiv si la locul de domicilui sau de munca;
f) a aplica avertizari condamnatilor care incalca obligatiunile stabilite in perioada de probatiune;
g) a solicita informatii, cu privire la desfasurarea activitatilor de probatiune, de la autoritatile publice centrale si locale, de la institutii, intreprinderi, organizati sau de la persoane fizice, care sunt obligate sa prezinte datele necesare.
h) alte drepturi prevazute de lege.

Articolul 16. Colaborarea cu alte autoritati si cu societatea civila

(1) in activitatea sa consilierul de probatiune urmareste utilizarea optima a resurselor autoritatilor publice si societatii civile pentru a facilita realizarea scopului activitatilor de probatiune. In acest scop consilierul de probatiune colaboreaza cu angajatii Ministerului Afacerilor Interne, organelor procuraturii, cu reprezentantii administratiei publice locale, cu organele protectiei sociale, cu institutiile de invatamint, sanitare, penitenciare, cu comunitatile religioase, agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, asociatiile obstesti, fundatiile etc., Serviciul de probatiune semnind, dupa caz, acorduri de colaborare.
(2) Serviciile de probatiune coopereaza cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul Serviciului socio-educativ si probatiune din institutiile penitenciarele ale RM, in scopul indreptarii si reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsa privativa de libertate.
(3) Consilierul de probatiune poate fi asistat in activitatea sa de catre ajutori netitulari (asistenti sociali), care in mod gratuit sau cu plata, prin propriul concurs si la solicitarea consilierului de probatiune, poate facilita exercitarea activitatilor de probatiune. Modul de desemnare a persoanei in calitate de ajutor netitular si statutul acesteia este stabilit prin ordinul Ministrului Justitiei.
(4) Consilierul de probatiune, in modul stabilit de Ministerul Justitiei, este in drept sa delege exercitarea unor functii de probatiune altor autoritati publice si/sau organizatiilor nonguvernamentale. Faptul delegarii unor functii nu absolva sau diminueaza responsabilitatea functionala a consilierului de probatiune.
(5) Consilierul de probatiune va asigura familiarizarea periodica a opiniei publice cu evolutia situatiei privind activitatea de probatiune.

Articolul 17. Consiliul de Probatiune

(1) In scopul directionarii conceptuale si metodologice a activitatii consilierilor de probatiune, in cadrul Ministerului Justitiei Republicii Moldova poate fi creat un Consiliu de Probatiune, care are functii consultative. Membrii Consiliului de Probatiune sânt confirmati de catre Ministrul Justitiei din rândurile judecatorilor, procurorilor sau altor persoane care au capacitate profesionala in domeniul probatiunii.

(2) Consiliul de Probatiune are urmatoarele sarcini:
1) propune reguli in baza carora sint constituite programe de probatiune, precum si reguli si standarde ale activitatilor de probatiune, care sint aprobate printr-o rezolutie de catre Ministrul Justitiei.
2) discuta materialele conceptuale si metodologice înaintate de catre Serviciul de probatiune;
3) isi poate expune opinia asupra numirii si revocarii sefilor oficiilor serviciului de Probatiune;
4) alte sarcini.

CAPITOLUL III. PROBATIUNEA PRESENTENTIALA, SENTENTIALA, PENITENCIARA, POSTPENITENCIARA SI MEDIEREA
Articolul 10. Directiile generale de probatiune
(1) Directiile generale de probatiune sunt probatiunea presententiala, probatiunea sententiala in comunitate si penitenciar si probatiunea postpenitenciara. In cadrul acestor activitati consilierul asigura executarea hotaririlor judecatoresti cu caracter penal, cu exceptia hotaririlor de condamnare cu amenda, arest sau inchisoarea, acordarea asistentei si consilierea persoanelor in privinta carora a fost pronuntata o asemenea hotarire judecatoreasca.
(2) Consilierul de probatiune acorda asistenta si victimei sau altor persoane afectate de o infractiune, pentru a facilita inlaturarea consecintelor infractiunilor la solicitarea acesteia.
(3) Persoanelor in privinta carora sunt aplicate actiunile de probatiune se intocmeste un dosar personal. Dosarul contine date in ceea ce priveste persoana, fapta savirsita, hotarirea instantei de judecata, obligatiile stabilite in termenul de proba, referatul de evaluare, referatele periodice de supraveghere penala si reintegrare sociala si concluzii. Termenul de pastrare in arhiva a dosarelor este de 5 ani.
(4) Dosarul personal este confidential. Cu permisiunea scrisa a persoanei pe care este intocmit dosarul, la dosar pot avea acces aparatorul, organizatiilor ce desfasoara activitati in domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate.

Articolul 11. Probatiunea presententiala.

In cadrul probatiunii presententiale consilierul de probatiune exercita urmatoarele activitati.
1) intocmeste in mod obligatoriu, referate presententiale de evaluare psiho-sociala a personalitatii in privinta infractorilor minori.
2) intocmeste la solicitarea avocatului, organului de urmarire penala, procurorului si a instantei de judecata, referate presententiale de evaluare psiho-sociala a personalitatii in privinta infractorilor majori.
3) activitati de asistenta si consiliere psihosociala in problemele curente cu care se confrunta infractorul sau inculpatul aflat la faza de urmarire penala sau la judecarea cauzei.
4) consilierul de probatiune ce a intocmit referatul presentential de evaluare psihosociala a personalitatii infractorului la demersul organului de urmarire penala, a procurorului sau a instantei de judecate este obligat a se prezenta.

Articolul 12. Referatul de presentential de evaluare psihosociala a personalitatii infractorilor

(1) Referatul de evaluare este un document scris, cu caracter consultativ si de orientare, avind rolul de a oferi organului de urmarire penala, procurorului si instantei de judecata date privind persoana infractorului, nivelul instructiei scolare, comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni, factorii care influenteaza sau pot influenta conduita generala, perspectivele reintegrarii in societate precum si alte informatii expres indicate in demers de catre solicitant.
(2) La intocmirea referatului de evaluare consilierul de probatiune va contacta in mod obligatoriu urmatoarele surse de informatie, psihologi, cadre didactice, sociologi, medici, alti specialisti, de asemenea membrii familiei, prietenii colegii precum si alte persoane ce real pot contribui la reflectarea tabloului psihosocial al personalitatii infractorului.
(3) Modul de realizare a referatelor de evaluare este stabilit de catre Ministerul Justitiei.

Articolul 13. Probatiunea sententiala in comunitate

(1) In cadrul probatiunii sententiale consilierul de probatiune exercita in baza hotaririi instantei de judecata activitati de supraveghere, asistenta si consiliere fata de:
1) persoanele condamnate la pedepse nonprivative de libertate care urmeaza sa execute pedeapsa, privarii de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate, retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat, munca neremunerata in folosul comunitatii;
2) persoanele liberate conditionat de pedeapsa inainte de termen, persoanelor carora le-a fost inlocuita partea neexecutata din pedeapsa cu o pedeapsa neprivativa de liberate, minorilor liberati de pedeapsa, persoanelor liberati de pedeapsa datorita schimbarii situatiei, persoanelor liberate de la executarea pedepsei in legatura cu imbolnavirea de o boala grava, persoanelor in privinta carora a fost aminata executarea pedepsei, persoanele condamnate cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei;
3) alte cazuri prevazute de lege.

Articolul 14. Probatiunea sententiala in penitenciar

(1) In cadrul probatiunii penitenciare consilierul de probatiune la solicitarea Serviciului socio-educati si probatiune din cadrul institutiilor penitenciare, elaboreaza si aplica programe de educatie civica, etica si morala, de instruire profesionala, de munca educativa, precum si programe de terapie psiho-sociala, acordind asistenta pentru liberare din penitenciar.
in acest scop, consilierul de probatiune, in colaborare cu Serviciul socio-educativ si probatiune din cadrul administratiei penitenciarului contribuie la:
a) crearea in penitenciare a sectoarelor de adaptare sociala, care ofera condamnatilor posibilitatea de a insusi priceperi si deprinderi, de a obtine o pregatire psihologica, morala si practica pentru viata in libertate, familiarizarea cu principiile si normele de baza ale legislatiei, inclusiv a celor cu privire la utilizarea fortei de munca si asigurarea medicala;
b) stabilirea de contacte oficiale preliminare cu institutii specializate pentru crearea posibilitatilor de pregatire profesionala, de reciclare si de perfectionare profesionala in conformitate cu cerintele pietei fortei de munca;
c) stabilirea de contacte oficiale preliminare cu oficiile fortei de munca in vederea oferirii informatiei veridice condamnatilor despre locurile de munca (posturile) vacante si alegerea unui loc de munca corespunzator, in vederea facilitarii inregistrarii lor la oficiul fortei de munca;
d) stabilirea unor contacte cu agentii specializate pentru a facilita, la cerere, inchirierea unui spatiu locativ, persoanelor care nu au rude sau alte legaturi sociale;
e) stabilirea unor contacte cu agentii specializate pentru a facilita, la cerere, plasarea ulterioara a persoanelor de virsta inaintata, precum si invalizilor de gradele I si II, in institutii de plasament pentru batrini,
f) elaboreaza si examineaza propunerile pentru crearea unui sistem unitar si eficient de adaptare sociala a persoanelor eliberate din locurile de detentie;
g) elaboreaza si perfectioneaza programele de scurta si de lunga durata privind adaptarea sociala a persoanelor eliberate din locurile de detentie;
h) elaboreaza propuneri privind politica guvernamentala in domeniul adaptarii sociale a persoanelor eliberate din locurile de detentie;
e) coordoneaza activitatea reprezentantilor altor autoritati publice centrale, organizatiilor nonguvernamentale, autoritatilor publice locale, a caror activitate are ca obiectiv sau este tangenta probatiunii postpenitenciare.

Articolul 15. Probatiunea postpenitenciara

(1) Probatiunea postpenitenciara are drept scop acordarea asistentei si sustinerea persoanelor eliberate din locurile de detentie in adaptarea lor in societate dupa eliberare.
(2) Consilierul de probatiune desfasoara la solicitarea exdetinutului activitati de probatiune, pentru o perioada de comun acord stabilita si indicata in contractul de acordare a serviciilor de asistenta consiliere si supraveghere incheiat între serviciul de probatiune si beneficiar.

Articolul 15. Probatiunea in privinta minorilor

(1) Probatiunea in privinta minorilor se va desfasoara tinindu-se cont de obligatia respectarii interesului superior al copilului si avînd scopul de protectie temporara a copilului aflat in dificultate, socializarea si (re)integrarea acestuia in familia biologica, extinsa sau adoptatoare si in comunitate.
(2) Actiunile de probatiune in privinta minorilor se vor axa si pe:
a) asigurarea procesului de reabilitare psiho-pedagogica a personalitatii copilului aflat in dificultate;
b) abordarea fiecarui caz in mod individual si cu atentie sporita tinind cont de particularitatile de virsta, individuale;
c) stabilirea si mentinerea relatiilor cu serviciile de protectie a copilului din comunitatea in care copilul este (re)integrat;
d) monitorizarea situatiei pre- si postintegratoare a copilului si a familiei in care acesta este (re)integrat;
e) dezvoltarea capacitatii familiei si comunitatii de a asigura asistenta copiilor si de a preveni riscul institutionalizarii si intrarii copilului in dificultate;
f) orice relatie cu mass-media ce priveste un minor asupra caruia sunt aplicate masuri de probatiune, urmeaza sa fie abordata doar prin prisma respectarii interesului superior al copilului.
(3) In desfasurarea activitatilor de probatiune, consilierul de probatiune va participa la:
a) elaborarea si aprobarea programelor sectoriale si locale in domeniul protectiei copilului si familiei;
b) elaborarea si punerea in aplicare a sistemului de monitorizare si evaluare a serviciilor de protectie a copilului si familiei;
c) crearea, la nivel national si local, a unui sistem informational care sa includa date ale copilului si familiei în dificultate si in situatii de risc, institutiile de protectie a copilului si familiei;
d) dezvoltarea si promovarea modelelor viabile de servicii comunitare de protectie a copilului si familiei: servicii de prevenire a intrarii copiilor in dificultate si in sistemul rezidential de ingrijire si educatie, servicii de asistenta sociala pentru copii si familiile in situatii de risc si aflati in dificultate.
e) elaborarea mecanismului de implicare a sectorului privat in solutionarea problemel

or copilului si familiei si crearea serviciilor comunitare de protectie sociala;

CAPITOLUL III. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Articolul 17. Termenul de intrare in vigoare
(1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la expirarea a 6 luni din data publicarii.
(2) Guvernul, in termen de 6 luni:
- va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege;
- Ministerul Justitiei va asigura diferentierea dupa competenta a executorilor judiciari din cadrul Departamentului de executare.


PRESEDINTELE PARLAMENTULUI