IRP angajează Expert Naţional specializat în domeniul procedurii penale şi a expertizei psihologice judiciare.

IRP angajează Expert Naţional specializat în domeniul procedurii penale şi a expertizei psihologice judiciare. Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizaţie non-guvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare (www.irp.md).

Dreptul de a nu fi supus torturii este ferm stabilit de legislația internațională și națională a R.M. Declarația universală a Drepturilor Omului, Convenția internațională a Drepturilor Civile și Politice, Convenția împotriva Torturii și altor rele tratamente crude, inumane și/sau degradante sau pedepse, Constituția R.M.(art. 24), interzic în mod expres aplicarea torturii și altor rele tratamente. Insuficiența unor prevederi legale desfășurate, a unor regulamente procedurale, precum și lipsa spectrului de testări/evaluări psihologice ce urmează a fi aplicate victimelor, împiedică dezvoltarea domeniul expetizei psihologice juridice, ce ar permite o documentare efectivă privind actele de tortură și/sau alte rele tratamente.

În acest context, Institutul de Reforme Penale îşi propune ca obiectiv de a contribui, timp de 6 luni, la investigarea eficientă a cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante, prin consolidarea instituției expertizei psihologice judiciare a victimelor torturii și altor rele tratamente.

În special, va fi elaborat Studiu privind identificarea și evaluarea folosirii expertizei psihologice judiciare a victimilor torturii(femei și bărbați) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal.

Studiul va analiza/puncta, în special, aspectele: rolul expertizei psihologice judiciare în procesul penal, în special importanța expertizei psihologice în scopul documentării efective a cazurilor de tortură/rele tratamente; analiza cadrului legal-procesual actual ce regelementează instituția expertizei psihologice judiciare (cine poate dispune, termenul, limitele expertizei, contestarea expertizei etc.); analiza aspectelor practice de folosirea a expertizei psihologice în procesul penal; interacțiunea dintre ofiţerul de urmărire penală(procuror)/avocat/judecător și expertul psihologic; interacțiunea expert – victima torturii/rele tratamente, inclusiv și a victimelor torturii, femei și barbați vulnerabili cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice; analiza comparativă a cadrului legal existent în RM cu cel din alte țări europene, în ceea ce privește expertiza judiciară psihologică a victimelor torturii/rele tratamente. De asemenea, studiu va cuprinde și o analiză din punct de vedere psihologico-medical a instituției expertiza psihologice judiciare, în special: importanța expertizei psihologice judiciare în stabilirea stării emotiv-psihologice a victimei; identificarea spectrului de metode/instrumentelor ce sunt folosite la moment de experții psihologii în vederea evaluării/constatării stării emotiv-psihologice a victimei; instituțiile și experții competenți de a efectua o astfel de analiză; tipurile actelor de tortură și alte rele tratamente, și consecințele asupra stării psihologice a victimelor; conținutul și limitele rapoartelor întocmite de experți psihologici; analiza comparativă între expertiza psihologică și cea psihiatrică. Cercetarea instituției expertizei psihologice judiciare va avea ca puncte de repere constatările și recomandările stabilite în Protocolul de la Istambul din 1999. Studiul va cuprinde și recomandări de îmbunătățire a cadrului legal ce reglementează instituția expetizei psihologice judiciare.
Astfel, IRP anunţă concurs pentru selectarea unui expert specializat în domeniul procedurii penală şi a expertizei psihologice judiciară.

Context:
- Participarea, împreună cu alţi doi experţi (1 jurist şi 1 medic/psiholog/psihiatru), la elaborarea „Studiu privind identificarea și evaluarea folosirii expertizei psihologice judiciare a victimilor torturii (femei și bărbați) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal”;
- Perioada contractării serviciilor: februarie 2015 – iunie 2015. Contract de prestări servicii;
- Numărul zilelor de implicare la elaborarea studiului – 16 zile.
- Limba în care va fi elaborat studiul - Limba română.

Cerinţe pentru candidaţi:
- Studii universitare în domeniul dreptului;
- Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul Drepturilor Omului, specialitatea - procedura penală. Prioritatea vor avea candidaţii ce au inclusiv şi experienţă didactică în domeniul dreptului şi procedurii penale;
- Cunoștințe despre activitatea, structura şi procedurile instituţilor naţionale şi internaţionale specializate în depistarea, raportarea şi prevenirea torturii şi a altor rele tratamente;
- Cunoştinţe despre practicile naţionale şi internaţionale în domeniul documentării şi raportării situaţiei curente privind tortura şi a altor rele tratamente.

Modalitatea de participare la concurs

Dosarul de participare a candidatului, va conține:
- CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză. Cu indicarea lucrărilor elaborate, precum şi indicarea unei persoane de referinţă;
- Scrisoarea de intenție (până la 500 cuvinte), în care va fi reflectat interesul persoanei în domeniul expertizei psihologice judiciare a victimilor torturii (femei și bărbați) sau a altor rele tratamente, ca probă în procesul penal

Persoanele interesate pot expedia dosarele complete la adresa de e-mail: info@irp.md pînă la data de 9 februarie 2015, ora 12.00, sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului pînă la data de 13 februarie 2015.


Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, Director de Proiect,
tel: 022 925 171, e-mail: cpanico@irp.md